Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Nota tècnica

Per a la correcta visualització dels continguts del web és convenient que la versió del navegador sigui actual o si més no superior a la indicada al llistat següent:

  • Internet Explorer 11
  • Firefox: 28
  • Chrome: 21
  • Safari: 9
  • Opera: 12.1

Recomanem també tenir activades les opcions javascript i css del vostre navegador. Aquestes opcions solen ser activades per defecte en les configuracions dels navegadors.

Per poder visualitzar correctament els elements "Flash" del web, cal disposar del programa Flash Player.